Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Në të njëjtin sistem boshtesh koordinative vizato skicën e vijës me ekuacion y=(x2)2y=(x-2)^2 dhe të drejtëzës me ekuacion y=3x2y=3x-2.
  2. Gjej koordinatat e pikës së prerjes.