Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Me anë të shënimeve të bashkësive trego bashkësinë e vlerave të xx për të cilat:

  1. 3(x2)>x43(x-2)>x-4 dhe 4x+12>2x+174x+12 > 2x+17
  2. 2x5<x12x-5 < x-1 dhe 7(x+1)>23x7(x+1)>23-x
  3. 2x3>22x-3>2 dhe 3(x+2)<12+x3(x+2)<12+x
  4. 15x<2(11x)15-x<2(11-x) dhe 5(3x1)>12x+195(3x-1)>12x+19
  5. 3x+8203x+8 \le 20 dhe 2(3x7)x+62(3x-7) \ge x+6
  6. 5x+3<95x+3<9 ose 5(2x+1)>275(2x+1)>27
  7. 4(3x+7)204(3x+7) \le 20 ose 2(3x5)76x22(3x-5) \ge \dfrac{7-6x}{2}