Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Ekuacioni kx22kx+3=0kx^2-2kx+3=0, ku kk është një konstante, nuk ka rrënjë reale. Trego se kk vërteton inekuacionin 0k<30 \le k < 3.