Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Përdor sistem boshtesh të veçantë për të skicuar secilin prej çifteve të grafikëve:

  1. y=2xy=\dfrac{2}{x} dhe y=4xy=\dfrac{4}{x}
  2. y=2xy=\dfrac{2}{x} dhe y=2xy=-\dfrac{2}{x}
  3. y=4xy=-\dfrac{4}{x} dhe y=2xy=-\dfrac{2}{x}
  4. y=3xy=\dfrac{3}{x} dhe y=8xy=\dfrac{8}{x}
  5. y=3xy=-\dfrac{3}{x} dhe y=8xy=-\dfrac{8}{x}