Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Në secilin rast:

 1. skico dy vijat në të njëjtin sistem boshtesh koordinative;
 2. gjej numrin e pikave të prerjes së tyre;
 3. shkruaj një ekuacion të përshtatshëm që do të japë koordinatat xx të këtyre pikave. (Nuk kërkohet të zgjidhësh ekuacionin.)

Lista e funksioneve:

 1. y=x2y=x^2, y=x(x21)y=x(x^2-1)
 2. y=x(x+2)y=x(x+2), y=3xy=-\dfrac{3}{x}
 3. y=x2y=x^2, y=(x+1)(x1)2y=(x+1)(x-1)^2
 4. y=x2(1x)y=x^2(1-x), y=2xy=-\dfrac{2}{x}
 5. y=x(x4)y=x(x-4), y=1xy=\dfrac{1}{x}
 6. y=x(x4)y=x(x-4), y=1xy=-\dfrac{1}{x}
 7. y=x(x4)y=x(x-4), y=(x2)3y=(x-2)^3
 8. y=x3y=-x^3, y=2xy=-\dfrac{2}{x}
 9. y=x3y=-x^3, y=x2y=x^2
 10. y=x3y=-x^3, y=x(x+2)y=-x(x+2)
 11. y=4y=4, y=x(x1)(x+2)2y=x(x-1)(x+2)^2
 12. y=x3y=x^3, y=x2(x+1)2y=x^2(x+1)^2