Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico grafikët e y=x2+1y=x^2+1 dhe 2y=x12y=x-1.
  2. Shpjego pse ekuacioni 2x2x+3=02x^2-x+3=0 nuk ka zgjidhje reale.
  3. Gjej bashkësinë e vlerave të aa në mënyrë që grafikët y=x2+ay=x^2+a dhe 2y=x12y=x-1 të kenë dy pika prerjeje.