Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=(x+1)3y=(x+1)^3 dhe y=3x(x1)y=3x(x-1) në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Shpjego se skica e ndërtuar tregon se ekuacioni x3+6x+1=0x^3+6x+1=0 ka vetëm një zgjidhje reale.