Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=4x2y=\dfrac{4}{x^2} dhe y=3x+7y=3x+7 në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Shkruaj numrin e zgjidhjeve reale për ekuacionin 4x2=3x+7\dfrac{4}{x^2}=3x+7.
  3. Trego se mund të rishkruash ekuacionin duke përftuar (x+1)(x+2)(3x2)=0(x+1)(x+2)(3x-2)=0.
  4. Nga kjo përcakto koordinatat e sakta të pikave të prerjes së tyre.