Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijat me ekuacione y=(x2)(x+2)2y=(x-2)(x+2)^2 dhe y=x28y=-x^2-8 në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Gjej koordinatat e pikave të prerjes së tyre.