TIK 11

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Analizo disa nga tiparet e Intranetit.