TIK 11

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Cilat janë disa nga kërcënimet kryesore që çojnë në cënimin e sigurisë në internet?