TIK 11

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Më poshtë jepen disa nga sulmet kibernetike. Shpjego kuptimin e tyre.

  1. Backdoor
  2. Password crack
  3. Spoofing
  4. Man-in-the-middle