TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Shpjego konceptet:

  1. ALU
  2. CU