TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Çfarë është një regjistër?

Shpjego shkurtimet e mëposhtme.

  1. MAR
  2. MDR