TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Shpjegoa shembullin e dhënë për ciklin e instruksionit fetch-execute ADD.

  1. PC \to MAR
  2. MDR \to IR
  3. IR[address] \to MAR
  4. A + MDR \to A
  5. PC + 1 \to PC