TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Nëse do të blije një kompjuter, do ta zgjidhje dual core apo quad core? Shpjego arsyet e zgjedhjes.