TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Cilët janë dy tipat kryesorë të procesorëve? Analizo anët e tyre pozitive dhe negative.