TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Krahaso dy GPU-të e dhëna në figurë.