TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Sill shembuj se si ka ndryshuar vitet e fundit teknologjia e pajisjeve që ruajnë të dhënat. Cila është performanca e tyre? Po madhësia, po kostoja?