TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Analizo të dhënat e sistemeve operative Windows, MacOS, dhe Linux mbi bazën e treguesve të dhënë në tabelë.