TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Shkruaj emrat e sistemeve operative të disa prej telefonave më të njohur (p.sh. Nokia - Symbian OS).