TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Sill shembuj të tjerë të programeve utility që gjenden në kompjuterin tënd, si p.sh., screensaver, dhe përshkruaj detyrat e secilit prej tyre.