TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Shpjego rolin e assembler, compiler dhe interpreter.