TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Sill shembuj të ndryshimeve ndërmjet tyre (assemblercompiler dhe interpreter) duke u bazuar në mënyrën e funksionimit të secilit.