Focus 4 (workbook)

Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski dhe Beata Trapnell

Pyetja

Complete the sentences with the phrases in the box.