Focus 4 (workbook)

Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski dhe Beata Trapnell

Pyetja

Listen and check your answers to Exercises 1 and 3.