Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Vëllimi i një cope druri (që pluskon në ujë) mund të matet si në figurë. Shkruani një përshkrim të shkurtër të procedurës. Jepni mënyrën e llogaritjes së vëllimit të copës së drurit.