Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një nxënës mat dendësinë e një cope çeliku. Ai përdori metodën e zhvendosjes së lëngut për të gjetur vëllimin. Matjet paraqiten në diagram. Llogaritni vëllimin dhe dendësinë e çelikut.