Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tabela jep informacion mbi rrugën e bërë nga një tren:

Me të dhënat e tabelës bëni grafikun largësi-kohë të këtij udhëtimi. Gjeni shpejtësinë mesatare të trenit ndërmjet stacioneve Tiranë dhe Elbasan. Përgjigjen jepeni në km/h.