Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cila nga këto njësi në vijim nuk mund të jetë njësi e nxitimit?

km/s2, mph/s, km/s, m/s2