Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë niset nga semafori. Ajo mbërrin shpejtësinë 27 m/s në 18 s. Sa është nxitimi i makinës?