Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cila nga njësitë që vijojnë nuk mund të jetë njësi e shpejtësisë?

km/h, s/m, mph, m/s, ms