Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në tabelë jepet informacion mbi tri makina që udhëtojnë në autostradë.

  1. Cila nga makinat ecën më shpejt?
  2. Cila nga makinat ecën më ngadalë?