Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një avion përshkon 1000 m në 4.0 s. Sa është shpejtësia e tij?