Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një forcë prej 120 N vepron për 350 s mbi një raketë, duke bërë që shpejtësia e raketës të rritet.

  1. Llogaritni impulsin e forcës.
  2. Me sa rritet impulsi i raketës?