Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Forcat që veprojnë mbi disa objekte paraqiten në diagram.

Për secilin objekt, a, b dhe c:

  1. Përcaktoni nëse forcat janë të balancuara ose jo.
  2. Nëse forcat nuk balancohen, llogaritni forcën rezultante mbi objektin dhe tregoni drejtimin e kahun e saj.
  3. Parashikoni si do të ndryshojë lëvizja e objektit.