Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një gur me masë 0.20 kg bie me nxitim 10.0 m/s2. Sa është forca që shkakton këtë nxitim?