Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sa është shtypja e ushtruar nga një forcë prej 40000N40000N mbi një sipërfaqe 2.0m2?