Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një suste i nevojitet një ngarkesë prej 2.5N2.5N për tu zgjatur me 4.0cm. Susta i bindet ligjit të Hukut. Sa duhet të jetë ngarkesa që zgjatja të bëhet 12cm?