Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një sustë e pazgjatur e ka gjatësinë 12.0cm. Konstantja e saj është k=8.0Nk=8.0N/cm. Sa është ngarkesa që nevojitet për ta zgjatur sustën deri në gjatësinë 15.0cm?