Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Përfundimet e një eksperimenti për zgjatjen e një suste paraqiten në tabelë. Me këto përfundime ndërtoni grafikun zgjatje-ngarkesë. Në grafik shënoni kufirin e përpjesëtueshmërisë dhe thoni sa është vlera e ngarkesës në atë pikë.