Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Përmendni një aparat që shndërron energjinë elektrike në energji të zërit. (Ky aparat mund të prodhojë edhe energji termike (nxehtësi).)