Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shpjegoni pse fuqia e erës dhe e dallgëve nuk mund të jenë burimi i vetëm i energjisë për një vend.