Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shpjegoni nëse këto burime të energjisë janë të rinovueshme ose jo:

  1. uraniumi
  2. fuqia e dallgëve