Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cila është njësia matëse e punës së kryer nga një forcë?