Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë e shpejtë ka 0.5MJ energji kinetike. Shoferi shkel frenat dhe makina ndalon. Sa punë kryen forca e frenimit?