Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një sferë çeliku me peshë 50N qëndron e varur në lartësinë 5.0m mbi tokë dhe gjatësia e zinxhirit ku është varur sfera është 2.0m. Sa punë kryen mbi sferën rëndesa dhe sa forca e tensionit të zinxhirit?