Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Për të gjetur dendësinë e një substance, duhet të matim masën dhe vëllimin e një sasie të kësaj substance.

  1. Shkruani formulën që lidh këto tri madhësi.
  2. Njësitë e dendësisë varen nga njësitë që përdoren për të matur masën dhe vëllimin. Kopjoni dhe plotësoni tabelën që vijon me njësitë e duhura të dendësisë.