Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një copë akulli ka përmasat si vijon:

Masa e saj është 340 g. Llogaritni:

  1. vëllimin e saj
  2. dendësinë e saj