Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një gjeologu i duhet të masë dendësinë e një guri me formë të çrregullt.

  1. Përshkruani si mund ta gjejë vëllimin me metodën e zhvendosjes së lëngut.
  2. Ç'madhësi tjetër duhet të masë, në mënyrë që të gjejë dendësinë e gurit.